Văn bản điều hành

Legislation code 54/QĐ-VPUBND
Issuing date 10/07/2023
Published time 10/07/2023
Signer Nguyễn Trung Hiếu
Subject điều động công chức
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach