Văn bản điều hành

Legislation code 131/QĐ-VPUBND
Issuing date 20/12/2022
Published time 20/12/2022
Signer Trần Văn Diêu
Subject điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation