Văn bản điều hành

Legislation code 83/QĐ-VPUBND
Issuing date 23/09/2022
Published time 23/09/2022
Signer Trần Văn Diêu
Subject Về việc Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach