Văn bản điều hành

Legislation code 1020/TTr-VPUBND
Issuing date 05/09/2022
Published time 05/09/2022
Signer Trần Văn Diêu
Subject Về việc đề nghị thẩm định hồ sơ quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Tờ trình
File attach