Văn bản điều hành

Legislation code 913/KH-VPUBND
Issuing date 10/08/2022
Published time 10/08/2022
Signer Trần Văn Diêu
Subject Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Chương trình
File attach