Văn bản điều hành

Legislation code 49/QĐ-VPUBND
Issuing date 24/05/2022
Published time 24/05/2022
Signer Trần Văn Diêu
Subject Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach