Văn bản điều hành

Legislation code 79/QĐ-VPUBND
Issuing date 31/08/2022
Published time 31/08/2022
Signer Trần Văn Diêu
Subject Về việc phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach