Văn bản điều hành

Legislation code 01/TB-HCQT
Issuing date 04/01/2022
Published time 04/01/2022
Signer
Subject Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04/01/2022
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach
Other legislation