Giới thiệu

Hệ thống văn bản

Tin tức sự kiện

Lịch tiếp công dân

Văn bản điều hành

Legislation code 03/TB-HCQT
Issuing date 21/02/2022
Published time 21/02/2022
Signer
Subject

Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 21 tháng 02 năm 2022

Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach
Other legislation