Văn bản điều hành

Legislation code 393/VPUBND-HCQT
Issuing date 06/05/2020
Published time 06/05/2020
Signer Nguyễn Thị Chín
Subject Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Công văn
File attach