Văn bản điều hành

Legislation code 115/VPUBND-HCQT
Issuing date 17/02/2020
Published time 17/02/2020
Signer Nguyễn Thị Chín
Subject Triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của UBND tỉnh
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation