Văn bản điều hành

Legislation code 116/VPUBND-HCQT
Issuing date 17/02/2020
Published time 17/02/2020
Signer Hoàng Văn Huấn
Subject Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần 07
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach