Giới thiệu

Hệ thống văn bản

Tin tức sự kiện

Lịch tiếp công dân

Văn bản điều hành

Legislation code 116/VPUBND-HCQT
Issuing date 17/02/2020
Published time 17/02/2020
Signer Hoàng Văn Huấn
Subject Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần 07
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach
Other legislation