Văn bản điều hành

Legislation code 123/VPUBND-HCQT
Issuing date 19/02/2020
Published time 19/02/2020
Signer Nguyễn Thị Chín
Subject  Triển khai thực hiện Thông báo số 05/TB-STTTT
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Công văn
File attach