Văn bản điều hành

Legislation code 164/VPUBND-HCQT
Issuing date 27/02/2020
Published time 27/02/2020
Signer Trần Văn Diêu
Subject Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Công văn
File attach