Văn bản điều hành

Legislation code 17/QĐ-ISO
Issuing date 27/03/2020
Published time 27/03/2020
Signer Nguyễn Thị Chín
Subject Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ISO Văn phòng trong việc thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach