Văn bản điều hành

Legislation code 277/KH-KTD4
Issuing date 31/03/2020
Published time 31/03/2020
Signer
Subject Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Khối thi đua số 4
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Chương trình
File attach
Other legislation