Giới thiệu

Hệ thống văn bản

Tin tức sự kiện

Lịch tiếp công dân

Văn bản điều hành

Legislation code 309/KH-VPUBND
Issuing date 10/04/2020
Published time 10/04/2020
Signer Nguyễn Thị Chín
Subject Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư lưu trữ năm 2020
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Chương trình
File attach
Other legislation