Văn bản điều hành

Legislation code 5718/UBND-KTTH
Issuing date 26/11/2019
Published time 26/11/2019
Signer TXH
Subject Hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation