Văn bản điều hành

STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
21 83/QĐ-VPUBND Về việc Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 23/09/2022 Trần Văn Diêu
22 1020/TTr-VPUBND Về việc đề nghị thẩm định hồ sơ quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 05/09/2022 Trần Văn Diêu
23 79/QĐ-VPUBND Về việc phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 31/08/2022 Trần Văn Diêu
24 76/QĐ-VPUBND Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 16/08/2022 Trần Văn Diêu
25 913/KH-VPUBND Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031 10/08/2022 Trần Văn Diêu
26 18/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 20/6/2022 20/06/2022
27 49/QĐ-VPUBND Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 24/05/2022 Trần Văn Diêu
28 20/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 20/5/2022 23/05/2022
29 17/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04 tháng 5 năm 2022 04/05/2022
30 340/TTr-VPUBND đề nghị điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 06/04/2022 Trần Văn Diêu
31 39/QĐ-VPUBND bổ nhiệm công chức 06/04/2022 Trần Văn Diêu
32 003/HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 18/02/2022 21/02/2022
33 03/TB-HCQT

Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 21 tháng 02 năm 2022

21/02/2022
34 31/QĐ-VPUBND Về việc điều động công chức 18/02/2022 Trần Văn Diêu
35 30/QĐ-VPUBND Về việc điều động công chức 18/02/2022 Trần Văn Diêu
36 195/QĐ-UBND Về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh 24/01/2022 Hồ Văn Mười
37 01/TB-HCQT Ý kiến kết luận của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04/01/2022 04/01/2022
38 117/QĐ-VPUBND Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 22/12/2021 Trần Văn Diêu
39 429/KH-VPUBND Kế hoạch khắc phục tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh 20/05/2020 Nguyễn Thị Chín
40 393/VPUBND-HCQT Triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 06/05/2020 Nguyễn Thị Chín