Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia tập huấn công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, công tác cải thiên môi trường kinh doanh
Ngày đăng 15/08/2022 | 10:51  | View count: 11991

Ngày 11 tháng 8 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 921/VPUBND-HCQT về việc cử công chức tham gia tập huấn công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, công tác cải thiên môi trường kinh doanh

Công văn đính kèm