Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 97, hệ tập trung năm 2022
Ngày đăng 19/05/2022 | 14:33  | View count: 13552

Ngày 19 tháng 5 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/QĐ-VPUBND về việc cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 97, hệ tập trung năm 2022 (đối với đồng chí Nguyễn Trung Trực và Lê Khắc Chí)

Quyết định đính kèm theo