Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 18/07/2022 | 15:53  | View count: 61712

Ngày 18 tháng 7 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Quyết định đính kèm theo