Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 18/07/2022 | 03:53  | cms-view-count: 31024

Ngày 18 tháng 7 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Quyết định đính kèm theo