Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn
Publish date 16/10/2023 | 15:35  | View count: 621

Ngày 16/10/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 80/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn. Cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn.

2. Địa điểm thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

3. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông.

4. Tổng giá trị gói thầu: 148.800.000 đồng(Bằng chữ: Mộttrăm bốn mươi támtriệu támtrăm ngàn đồng).

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

 

Quyết định kèm theo