Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn
cms-publish-date 06/07/2022 | 02:09  | cms-view-count: 40426

Ngày 06 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn

Quyết định đính kèm theo