Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt gói thầu duy trì chăm sóc cây xanh các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý
cms-publish-date 16/03/2022 | 01:52  | cms-view-count: 46245

Ngày 16 tháng 3 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt gói thầu duy trì chăm sóc cây xanh các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý.

Quyết định đính kèm theo