Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà để xe trong công viên trụ sở UBND tỉnh
Publish date 10/03/2021 | 23:34  | View count: 1900

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/QĐ-VPUBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nhà để xe trong công viên trụ sở UBND tỉnh

Quyết định đính kèm