Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2022
cms-publish-date 29/03/2022 | 02:04  | cms-view-count: 4387

Ngày 29 tháng 3 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 303/TB-VPUBND về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên các trụ sở do Văn phòng UBND tỉnh quản lý năm 2022

Thông báo đính kèm theo