Đấu thầu, mua sắm công

Bố trí vốn đầu tư xây dưng công trình cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh
cms-publish-date 19/05/2022 | 01:57  | cms-view-count: 8113

Ngày 19 tháng 5 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 502/TTr-VPUBND về việc bố trí vốn đầu tư xây dưng công trình cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc UBND tỉnh

Trờ trình đính kèm theo