Đấu thầu, mua sắm công

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn
Publish date 06/07/2022 | 14:13  | View count: 74468

Ngày 06 tháng 7 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 764/TB-VPUBND về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị thay thế phục vụ công tác chuyên môn

Thông báo đính kèm theo