Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"
cms-publish-date 20/07/2021 | 10:19  | cms-view-count: 1570

            Thực hiện Kế hoạch số 470/KH-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Triển khai Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Kế hoạch đính kèm