Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Publish date 15/06/2021 | 16:22  | View count: 23229

Ngày 15 tháng 6 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 615/BC-VPUBND về kết quả thực hiện công tác CCHC, PAPI 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo đính kèm