CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
Ngày đăng 07/07/2022 | 14:25

Ngày 07 tháng 7 năm 2022 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 775/BC-VPUBND về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Báo cáo đính kèm