CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Công tác tuyên truyền tuần 4 tháng 6 năm 2022
Ngày đăng 27/06/2022 | 14:27

Triển khai Công văn số 850/STTTT-TTBCXB ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Sở Thông tin và Tuyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tuần 3 tháng 6 năm 22.

Công văn đính kèm theo