CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Tuyên truyền tuần 4 tháng 5 năm 2022
Ngày đăng 02/06/2022 | 16:28

Triển khai thực hiện Công văn số 732/STTTT-TTBCXB ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông việc việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trong tuần 4 tháng 5 năm 2022

Công văn đính kèm