CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 24/05/2022 | 15:24

Ngày 24 tháng 5 năm 2022 Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/QĐ-VPUBND về việc phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định đính kèm