CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022
Ngày đăng 16/05/2022 | 09:11

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 2437/UBND-TH ngày 12 tháng 5 năm 2022 về việc thực hiện thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh tuyên truyên nội dung cụ thể như sau: 

Nội dung tuyên truyền đính kèm theo