CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Tuyên truyền về ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 29/04/2022 | 08:43

Triển khai thực hiện Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông

Văn phòng UBND tỉnh tuyên tuyền hưởng ứng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên biết, thực hiện về ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông.

Quyết định đính kèm theo