CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 25/05/2022 | 13:58

Quyết định số 49/QĐ-VPUBND ngày 24/5/2022 của Văn phòng
UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định đính kèm