CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI VĂN PHÒNG

Triển khai công tác tuyên truyền tuần 2 tháng 6 năm 2022
Ngày đăng 24/06/2022 | 14:23

Triển khai Công văn số 810/STTTT-TTBCXB ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung tuyên truyên tuần 2 tháng 6 năm 2022

Công văn đính kèm theo