Dự thảo VBQPPL lấy ý kiến

Tên dự thảo Góp ý dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Nội dung Góp ý dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
Cơ quan dự thảo Cơ quan khác
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Lĩnh vực khác
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 25/06/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 29/06/2020
File đính kèm