Dự thảo VBQPPL lấy ý kiến

Tên dự thảo Đề nghị phối hợp, lấy ý kiến việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Nội dung Đề nghị phối hợp, lấy ý kiến việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan dự thảo Văn phòng UBND tỉnh
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Hành chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 08/07/2022
Ngày kết thúc lấy ý kiến 13/07/2022
File đính kèm