Dự thảo VBQPPL lấy ý kiến

Tên dự thảo Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản về công tác kiểm tra, giám sát: Quy chế làm việc UBKT; Chương trình Kiểm tra, giám sát của ĐUVP; Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT
Nội dung Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng và hoàn thành dự thảo các văn bản trình Đảng ủy gồm: 1. Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 2. Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 3. Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cơ quan dự thảo Cơ quan khác
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Lĩnh vực khác
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 03/07/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 07/07/2020
File đính kèm