Dự thảo VBQPPL lấy ý kiến

Tên dự thảo Xin ý kiến về phần mềm theo dõi các nhiệm vụ giao của UBND tỉnh cho các sở, ban, ngành và địa phương
Nội dung Xin ý kiến về phần mềm theo dõi các nhiệm vụ giao của UBND tỉnh cho các sở, ban, ngành và địa phương
Cơ quan dự thảo Văn phòng UBND tỉnh
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Hành chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/07/2022
Ngày kết thúc lấy ý kiến 07/07/2022
File đính kèm