Dự thảo VBQPPL lấy ý kiến

Tên dự thảo Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan dự thảo Văn phòng UBND tỉnh
Loại dự thảo Báo cáo
Lĩnh vực dự thảo Hành chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/07/2022
Ngày kết thúc lấy ý kiến 12/07/2022
File đính kèm