Dự thảo VBQPPL lấy ý kiến

Tên dự thảo Dự thảo lấy ý kiến (lần cuối) về chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng
Nội dung Thống nhất các nhiệm vụ còn có ý kiến khác nhau trong Dự thảo chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng (lần cuối)
Cơ quan dự thảo Văn phòng UBND tỉnh
Loại dự thảo Văn bản
Lĩnh vực dự thảo Hành chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 17/06/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 23/06/2020
File đính kèm