Dự thảo VBQPPL lấy ý kiến

Tên dự thảo Dự thảo xin ý kiến góp ý (Thành viên UBND tỉnh) Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung Dự thảo xin ý kiến góp ý (Thành viên UBND tỉnh) Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan dự thảo Văn phòng UBND tỉnh
Loại dự thảo Quyết định
Lĩnh vực dự thảo Hành chính
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 11/03/2020
Ngày kết thúc lấy ý kiến 20/03/2020
File đính kèm