Chi tiết thông báo

Tiêu đề Thông báo Kế hoạch Khối thi đua số 4
Nội dung Thông báo Kế hoạch Khối thi đua số 4
Ngày bắt đầu 21/04/2020
Ngày kết thúc 21/04/2020
Kiểu thông báo Thông báo
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác

Thông Báo

Lịch tiếp công dân