Chi tiết thông báo

Tiêu đề Tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2024
Nội dung

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 597/KH-VPUBND ngày 04/5/2024 về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2024; Thông báo số 607/TB-VPUBND ngày 06/5/2024 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2024 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, nhu cầu và vị trí làm việc như sau:

- Tư vấn, hỗ trợ đầu tư: 03 chỉ tiêu.

- Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp: 03 chỉ tiêu.

- Tổ chức sự kiện: 02 chỉ tiêu.

- Truyền thông: 01 chỉ tiêu.

- Hành chính văn phòng: 01 chỉ tiêu.

Địa điểm tiếp nhận

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển về Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông (Số 96, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) trong giờ hành chính vào các ngày làm việc hoặc gửi theo đường bưu chính.

Thời hạn tiếp nhận

Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày Thông báo này được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh.

Mọi thắc mắc xin liên hệ về Văn phòng UBND tỉnh qua số điện thoại: 02613.544.278 hoặc số điện thoại di động 0935.503.719 gặp bà Nguyễn Thị Thủy, phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh để được hướng dẫn, giải đáp./.

Ngày bắt đầu 06/05/2024
Ngày kết thúc 06/06/2024
Kiểu thông báo TB
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm