Đấu thầu, mua sắm công

Phê duyệt dự toán giá gói thầu công trình nhà để xe khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh
Publish date 10/03/2020 | 23:37  | View count: 1614

Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-VPUBND ngày 09 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu công trình nhà để xe khuôn viên trụ sở làm việc UBND tỉnh

Quyết định đính kèm